Nieuws

Preciezer bemesten gaat over bewustwording en data delen

Gepubliceerd op
18 februari 2022

Naast bewustwording is makkelijk met elkaar data kunnen delen een belangrijke voorwaarde om in de toekomst met en zonder (high-tech) precisiebemesting ook daadwerkelijk preciezer te kunnen bemesten. Dat is een van de belangrijkste conclusies op de online themadag ‘De kunst van preciezer bemesten’ die de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 10 februari hield. Het webinar trok ruim 110 belangstellenden.

Precisiebemesting met behulp van high-tech methoden zoals GPS-gestuurd is sterk in ontwikkeling. Voor de melkveehouderij is nog lang niet alles praktijkrijp. Maar er zijn al volop handvatten om gras en snijmais preciezer te bemesten. Door vanuit de vier J’s (juiste plaats, moment, meststof en dosering) te kijken naar de bemestingsadviezen en vooral ook de (vaak op papier) beschikbare informatie van het eigen bedrijf goed te gebruiken kan nog een flinke stap gemaakt worden. Het zou daarbij helpen als de informatie overzichtelijk en gecombineerd bij de veehouder wordt aangeboden.

Preciezer inspelen op het weer

Op de vraag waar je aan denkt bij preciezer bemesten kwam bij veel deelnemers de term ‘GPS’ naar voren. Dit is te vertalen in: meer kennis over wat waar gebeurt, beter weten wat je waar doet. Als belangrijkste risicofactor voor preciezer bemesten noemden de deelnemers het weer. Enerzijds ligt het weer buiten ons eigen handelen, anderzijds hebben wij nadrukkelijk de wens om met ons handelen in te spelen op die grote variatie in het weer. Daar ligt een mooie opgave voor precisiebemesting in de toekomst. Wim van Dijk (CBGV) gaf in zijn presentatie aan hoe het huidige bemestingsadvies al rekening houdt met de 4 J’s: aanwenden op de juiste plaats, het juiste moment, met de juiste meststof en in de juiste dosering. Door daarbij gebruik te maken van de bestaande bedrijfsspecifieke informatie (zoals grond- gewas- en mestanalyses) kan een belangrijke stap worden gezet naar precies bemesten. Deze informatie wordt echter (nog) niet altijd even gemakkelijk en gecombineerd aangeboden door laboratoria en adviseurs.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Precisiebemesting op mais

Een goed gewas snijmais heeft voldoende nutriënten nodig. Veel kijkers gaven aan graag te gaan voor ‘zekerheid’ bij de bemesting van mais, ofwel een ruim voldoende bemesting. Herman Krebbers liet zien dat hoge opbrengsten niet overal gehaald worden. Juist daar wringt de schoen: als de mais de meststoffen niet kan benutten resulteren (te) ruime N-bemestingen in hoge N-bodemoverschotten. In de praktijk wordt de bemesting meestal volledig bij de zaai gegeven. Maar het is niet altijd van te voren duidelijk hoeveel nutriënten mais gaat opnemen. Bovendien komt de opname van stikstof pas in de tweede helft van juni echt op gang. Een gedeelde bemesting op mais kan daarom een antwoord zijn. Met de huidige technieken is een gedeelde gift praktisch goed uit te voeren, in combinatie met schoffelen en onderzaai. Met name door preciezer in te spelen op veel neerslag in mei-juni en lagere opbrengst door droogte kan een gedeelde mestgift in een lagere N-bemesting resulteren. De eerste praktijkproeven en demovelden neigen naar een hogere zetmeelopbrengst en gelijke drogestof opbrengst, bij een lagere mestgift door deling en daardoor een lager bodemoverschot. In het verleden heeft onderzoek in mais gemiddeld bij een gedeelde mestgift geen meeropbrengst aangetoond. Vervolg onderzoek op dit thema is daarom zeer wenselijk.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

words.jpg

Precisiebemesting op grasland

Gebruik van uitgebreide (digitale) bodem- , gewas- en satelliet-data is enkele jaren getest in precisiebemesting in grasland, met name binnen de projecten over precisielandbouw Gras4Farming, DISAC en NPPL. Met deze data taakkaarten maken met daarin strooibare hoeveelheden meststoffen, bleek een echte uitdaging voor de onderzoekers. Laat staan dat toepassing in de praktijk gemakkelijk is. Jouke Oenema liet zien met preciezer bemesten vooral te zoeken naar het herverdelen van nutriënten. Waar komt stikstof het beste tot zijn recht? Op de slechtere plekken of juist op de meer groeizame plekken? De eerste analyses leverden een verrassend beeld op. Meer bemesten op groeizame plekken leverde geen voordeel of extra opbrengst. Maar slechtere plekken niet bemesten levert een hogere efficiëntie op en kost nauwelijks opbrengst of kwaliteit. Je kunt dan denken aan de randen en de kopakkers van percelen. Ook dit nieuwe inzicht vraagt om een vervolg in het onderzoek.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan