Nieuws

Bemestingsadviezen op perceelsniveau

Gepubliceerd op
25 februari 2014

‘We moeten naar perceelsgerichte bemestingsadviezen’, dat was één van de belangrijkste conclusies van themadag: ‘Meer voer van eigen land. Hoe omgaan met lagere gebruiksnormen?’ op 20 februari in Nijkerk.

Deze themadag was georganiseerd door Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV). Tijdens deze middag kwam naar voren dat de stikstofgebruiksnormen voor grasland en maïsland nu onder de landbouwkundig optimale bemestingsadviezen, die vastgelegd zijn in de adviesbasisbemesting, liggen. De deskundigen gingen onder andere in op mogelijkheden om een zo hoog mogelijke productie van ruwvoer te realiseren binnen de huidige stikstofgebruiksnormen.

Stappenplan voor optimale bemesting

CBGV presenteerde eerste een stappenplan. Hierin stellen ze eerst het bemestingsplan op voor de teelt van maïs en vervolgens wordt de resterende stikstof en mest over graslandpercelen en –snedes verdeeld. Het is mogelijk om de bemesting van grasland verder te optimaliseren door rekening de te houden met het stikstofleverendvermogen (NLV) van de bodem, de weersomstandigheden, de zwaarte van de vorige snede en de keuze van type en toedieningsmethode van meststoffen. Daarnaast is meer kennis over de gerealiseerde opbrengsten, bodemvruchtbaarheid van de percelen en mestsamenstelling cruciaal om de CBGV-bemestingsadviezen op perceelsniveau toe te kunnen passen. 

Actuele bemestingsadviezen

De CBGV blijft ook komend jaar op verschillende tijdstippen tips geven over bemesting, waarbij wordt ingespeeld op de actuele situatie.