Nieuws

Werken aan een hogere voerwinst

Gepubliceerd op
29 maart 2019

Koeien en Kansen-deelnemers Geert en Dineke Stevens hadden voor 2018 zich als doel gesteld de voerwinst met €100 per koe te laten stijgen met behoud van de stikstof- en fosfaatefficiëntie van de veestapel. Met de voeradviseur hebben ze hier een plan voor opgesteld. Dit plan heeft geleid tot een hogere voerwinst per koe, maar een lagere voerwinst per kilogram fosfaat.

Binnen Koeien & Kansen wordt jaarlijks door alle deelnemende melkveehouders een BedrijfsOntwikkelPlan (BOP) opgesteld. In dit plan worden de (milieu) technische en financiële doelen vastgesteld. Tussentijds vindt monitoring plaats op de voortgang en vanzelfsprekend worden de eindresultaten geëvalueerd. Geert en Dineke Stevens hebben hun focus gelegd op het stijgen van de voerwinst (melkopbrengst minus voerkosten). Samen met de voeradviseur hebben ze een plan opgesteld met drie aandachtspunten; het verbeteren van het droogstandmanagement, eerder bijvoeren bij onvoldoende vers grasopname en toepassen van rantsoenoptimalisatie met energierijke (kracht)voeders.

  Optimaliseren dier- en voermanagement

  Uit de evaluatie in februari blijkt dat vooral het gewijzigde droogstandmanagement goed heeft uitgepakt voor het bedrijf van Stevens. Ook het optimaliseren van de Kation-Anion-Balans en het aanpassen van de huisvesting heeft hier een positieve bijdrage aangeleverd. Zo starten verse koeien beter op en komt (slepende) melkziekte op dit bedrijf minnder voor.

  Door de zeer droge zomer was vers gras totaal niet beschikbaar in de maanden juli en augustus. De melkkoeien zijn volledig opgestald in deze periode. De vers grasopname in het najaar kon door relatief schonere weides goed worden gehandhaafd. Eind oktober was de vers grasopname nog 30% van de totale ruwvoeropname. In het aanvullend krachtvoer kon worden volstaan met 150 gram ruw eiwit om in het totale rantsoen op een ruw eiwit van 155 uit te komen, naast graskuil, snijmais, perspulp en maisgluten. Maisgluten en luxere krachtvoersoorten zijn ook ingezet om het rantsoen te optimaliseren naar een hogere VEM dichtheid.

  Voerwinst

  Door de combinatie van maatregelen steeg de melkproductie met 850 kilogram naar 9.055 kilogram melk met 4,48% vet en 3,65% eiwit. De stijging van de meetmelkproductie was 740 kilogram. Gecorrigeerd voor de lagere melkprijs van ruim 10% ten opzicht van 2017 en de correctie op de krachtvoerprijsstijging door de markt, is de voerwinst per koe in 2018 met €59,- gestegen (zie tabel). Deze toename is dus volledig toe te schrijven aan de doorgevoerde maatregelen en dus exclusief marktprijsontwikkelingen.

  tabStevens.JPG

  *fosfaatproductie per melkkoe inclusief 2,6 stuks jongvee per 10 melkkoeien.

  Door de stijging van de melkproductie, stijgt ook de fosfaatproductie per koe met ruim 2 kilogram. Binnen de beschikte fosfaatrechten kan Stevens dan minder koeien houden, maar hij kan wel meer melk produceren. In de forfaitaire excretietabel stijgt de hoeveelheid te leveren melk per kilogram fosfaat bij toename van de melkproductie per koe. Echter is de melkproductiestijging gepaard gegaan met een melkprijsdaling, door lagere gehalten. Dit nadeel is groter dan het voordeel van de extra melkproductie binnen de ruimte van de fosfaatrechten. Per saldo is de voerwinst per koe dan wel gestegen, maar per kilogram fosfaat juist gedaald.

  Maximale voerwinst realiseren in 2019

  Voor 2019 zal Stevens meer letten op de ontwikkeling van de gehalten om binnen de beschikte fosfaatrechten de maximale voerwinst te realiseren. De voermeetweken bieden de mogelijkheid de voerwinst te monitoren. Ook is het doel de stikstofefficiëntie van de veestapel met 1% te verbeteren naar 30%. Dit is gunstig voor de voerwinst, maar indirect ook voor meer milieudoelen, die de veehouder kan verzilveren in de Planet Proof melkstroom.