Nieuws

Afwisselen zandbodem met strobodem voor gewenste mest

Gepubliceerd op
15 december 2023

Afgelopen jaren heeft familie De Vries in Stolwijk volop ingezet op het testen van het ‘vrij leven concept’ in de vrijloopstal. Oftewel de potstal vullen met een zandbodem welke geschoond wordt door het gebruik van een ‘bedding cleaner’. Nu overwegen ze de zandbodem af te wisselen met een strobodem voor de gewenste mest.

De keuze voor dit stalconcept maakten deze Koeien & Kansen-deelnemers enkele jaren geleden. De reden hiervoor was de combinatie van de oplopende strooiselkosten en een verminderde uiergezondheid. Vooral in de stalperiode liepen zowel de kosten, als ook het celgetal, fors op. Nadat ze waren omgeschakeld naar de zandbodem nam het celgetal snel af. Ze gingen weer terug naar het oude niveau van < 100.000. Ook het aantal uierontstekingen daalde sterk. De kosten voor het vullen van de zandbodem daalden ook. "Echter, lopen de kosten voor het zand dit jaar weer op en zijn de kosten vergelijkbaar met de kosten van het strooisel voorheen,’’ merkt De Vries op.

Mestafzet(kosten)

Dit jaar zijn de kosten voor de afzet van mest nog enigszins beperkt. Dit komt doordat ze, vooral door deelname aan de BES pilot, een beperkte hoeveelheid mest (ca. 750 ton) hoeven af te zetten. Vanaf 2024 verandert dit en zal er ook op dit bedrijf veel meer mest afgezet moeten worden.
Hier proberen ze zo goed mogelijk voor te sorteren op dit moment. De vraag is dan: Blijven we doorgaan met de zandbodem of moeten we gedeeltelijk terug naar een strobodem? Zo ja, wanneer is dan het moment om deze overstap te maken? Of is het wenselijk om terug te gaan naar een deel drijfmest? De keuze hierin hangt voor de familie De Vries nauw samen met de hoeveelheid mest die er afgezet moet worden en de te verwachten kosten hiervoor.
Uitgaande van voortzetting van de huidige bedrijfsvoering zal de afzet in drijfmestvorm oplopen tot ruim 4,3 ct/kg melk aan afzetkosten. In vorm van stromest zal dit zich beperken tot een kleine 800 ton en per kg melk een kostprijstoename van ongeveer 1,6 ct. Grote voordeel van stromest is dat de gehalten aanzienlijk hoger zijn per ton mest en de afzetprijs aanzienlijk lager. Aangezien de zandbodem in de periode november-januari lastig droog te houden is, is inzet van stro in die periode een interessante optie. De strooiselkosten zijn gelijkwaardig.

Strobedding schoon houden

Driemaal daags melken draagt bij aan het schoner houden van de strobedding. Dat betekent ook het beheersbaar houden van het celgetal. De koeien vertonen meer rust en komen minder in de benen dan bij tweemaal daags melken. Hierdoor wordt er netto minder stro gebruikt, terwijl de dieren en de pot voldoende schoon blijven.
Kortom lijkt het er op dat de combi van zandbedding in de drogere tijd van het jaar met enkele maanden stro in de (nattere) wintermaanden een mooie combi is om ook de laagste kosten te krijgen voor invulling van de mestafzet in de toekomst.