Nieuws

Extra gebruiksruimte van kunstmeststikstof doorbreekt neerwaartse tendens RE-gehalte

Gepubliceerd op
22 augustus 2018

Zes Koeien & Kansen-deelnemers met aantoonbaar bovengemiddelde gewasopbrengsten kregen in een pilot de ruimte om meer kunstmeststikstof te gebruiken dan wat is toegestaan volgens de generieke gebruiksnormen in de Meststoffenwet. Deze vergunde extra kunstmeststikstof is door de deelnemers naar eigen inzicht geheel op grasland ingezet. De deelnemers zien het positieve effect van de pilotbemesting op het RE-gehalte in graskuil als het keren van een neerwaartse tendens.

De gevolgen voor de aanvoer van stikstof en fosfaat zijn vastgesteld door monitoring, perceelsregistratie en gebruik van de KringloopWijzer. In de drie jaren met pilotbemesting (2014 - 2016) nam de stikstofopbrengst in gras toe met 7% ten opzichte van de referentiejaren (2011 - 2013) en die van fosfaat met 5%. De drogestofopbrengst bleef min of meer gelijk. Daarentegen nam de opbrengst van stikstof, fosfaat en drogestof in maïs af. Op bedrijfsniveau nam de stikstofonttrekking toe met 31 kilogram per hectare ten opzichte van de referentiejaren. Het stikstofoverschot op de bodembalans nam toe met 9 kilogram per hectare. Het RE-gehalte in voorjaarskuilen vertoonde een lichte toename. Er waren geen aanwijzingen voor toename van de nitraatconcentratie in grondwater en drainwater in de periode met pilotbemesting.

De Nederlandse regelgeving voor het gebruik van meststoffen stelt maxima aan de hoeveelheid stikstof en fosfaat die de veehouder mag gebruiken. Deze gebruiksnormen zijn generiek en houden geen rekening met bedrijfsspecifieke verschillen in de opbrengsten van stikstof per hectare gras en maïs per jaar. Bij een hoge opbrengst is de behoefte aan meststoffen relatief hoog en is er tegelijkertijd ook ruimte voor een relatief hoge bemesting zonder dat dit het milieu overmatig belast.

Het volledige verslag van de bemestingspilot is beschreven in Koeien & Kansen-rapport 81; BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmeststikstof; Resultaten 2014 en 2016.