Nieuws

Het komt er nu op aan…!

Gepubliceerd op
24 januari 2024

De bemestingsnormen voor landbouwgewassen lagen al onder het landbouwkundig advies, de komende twee jaar gaan ze fors dalen. Nederland raakt de derogatie kwijt en in de ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ (60% van NL) gaat de gebruiksnorm voor stikstof dit jaar (2024) met 5% naar beneden en vanaf volgend jaar met 20%. Zonder derogatie moeten boeren veel meer mest afvoeren met daarin niet alleen stikstof maar ook fosfaat, kali, organische stof en nog veel meer.

Hoe kan ik de gevolgen zo veel mogelijk bepreken?

Voer minder stikstof, dan zit er minder in de mest en hoeft er minder mest weg: laag RE in de rantsoenen van alle diergroepen, zo min mogelijk jongvee, goed melkproductieniveau. Maak een afweging of de laatste koeien nog wel rendabel zijn.

Bemest planmatig Analyseer mest en grond en maak een nauwkeurige match tussen vraag een aanbod. Wat heeft het gewas nodig, wat levert de bodem, hoeveel dierlijke mest kan ik geven en welke aanvulling met kunstmest. Ga na waar en wanneer mest optimaal benut wordt. Geef relatief minder dierlijke mest op bouw- en meer op grasland. Bemest tussen 16 februari en 31 juni. 30 kuub RDM naar mais met 40kg N in de rij. Bij scheurland is geen bemesting nodig (geen drijfmest en ook geen kunstmest).

Drijfmest netjes toedienen. Breng de mest schoon in de sleufjes, zorg dat de werkgangen netjes aansluiten en niet overlappen, voorkom dubbel bemesten op de kopakker.

Let op voldoende aanvulling van fosfaat, kali en zwavel. Vanaf 2026 mag er weer kunstmest fosfaat gebruikt worden. Op gras is dan een aanvulling van 20kg P2O5 nodig. Geef dit bij voorkeur in het voorjaar. Standaard is 125 kg kali aanvulling nodig. Geeft dit bij voorkeur in twee keer in juni en augustus.

Zaai klavers en kruiden in het gras. Vlinderbloemigen brengen op een natuurlijke wijze stikstof in de bodem. Met name op de schrale percelen (NLV<100) is de slagingskans groot. De daar bespaarde stikstof kan elders gebruikt worden.

Ga slim beweiden. Start vroeg in het voorjaar. Meerdere keren per dag korte periodes. Dan is de grasopname per uur hoog en de mest in de wei beperkt. Past goed bij robotmelken en Nieuw Nederlands Weiden met grasklaverkruiden.

Technische mogelijkheden als water druppelen op de mestgang, een koetoilet, stikstofstripper enz. en ook mestvergisting zijn de moeite waard om te overwegen.