Nieuws

Kritische Prestatie Indicatoren voor biodiversiteit in beeld

Gepubliceerd op
23 december 2022

In Koeien & Kansen lag de afgelopen twee jaar de focus op biodiversiteit, daarbij geholpen door BoerenNatuur en agrarische collectieven. De collectieven hebben de maatregelen die deelnemers nemen voor natuur en landschap in beeld gebracht en gescoord. Daarbij bespraken ze ook de kansen die er nog liggen voor onder andere slootbeheer, erf en landschapselementen.

Natuur en Landschap eenvoudiger haalbaar dan Kruidenrijk grasland

Maatregelen die boeren nemen variëren van kleine aanpassingen, zoals een insectenhotel en extra erfbeplanting, tot het beheren van landschapselementen en het tijdelijk uit productie halen van een perceel door het plas-dras te maken voor de wei devogels. Volgens de methode van de Stichting Biodiversiteitsmonitor, tellen al deze maatregelen op tot een score op twee Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s): de KPI Natuur en Landschap en de KPI Kruidenrijk grasland. Voor beide is het streven een minimale score van 5%. Van de 17 deelnemers behalen 12 de nagestreefde score op de KPI Natuur en Landschap. Van deze 12 haalde echter slechts vijf de 5% op de KPI Kruidenrijk grasland. Het laat zien dat, zonder een beloningssysteem, de stap naar meer extensief kruidenrijk gras landbeheer niet gemakkelijk is zonder bedrijfsaanpassingen. Tijdens bedrijfsbezoeken zijn de medewerkers ingegaan op het ontwikkelen en instandhouden van kruidenrijke graslan den. Welke mengsels zijn beschikbaar? En wat zijn de voordelen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wateroverlast beperken en droogtebestrijding? Kruidenrijk grasland doet het in droge zomers namelijk beter dan percelen met alleen Engels raaigras.

Landschapselementen en slootbeheer bevorderen biodiversiteit

Ook oude landschapselementen, zoals houtwallen en -singels, zijn waardevol voor de biodiversiteit. Ze vormen een verbindingsweg voor kleine zoogdieren, amfi bieën en insecten en bieden nest-, schuil- en voedselgelegenheid voor vogels. De elementen zijn te versterken door bijvoorbeeld het planten van inheemse bloeiende struiken, het neer leggen van takkenrillen, sommige stam men periodiek af te zagen en andere juist uit te laten groeien. Tevens zijn veel adviezen uitgebracht over slootbeheer. Door sloten gefaseerd te schonen (ca. 25-75% laten staan), behoud je meer leven in de sloot. Door de oevers begroeid te laten wordt ook de kans kleiner op nieuwe invasies van de Amerikaanse rivierkreeft. Ook voor de waterkwaliteit is het laten staan van wat oevervegetatie en waterplanten nuttig.

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 57, december 2022, die in december in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.