Nieuws

Kruidenrijk grasland: goed voor koe, boer én weidevogel

Gepubliceerd op
28 maart 2014

Op 12 maart organiseerde het praktijknetwerk 'Natuurlijk' kruidenrijk gras voor de veehouderij een slotbijeenkomst in Wageningen met als titel: Blijft kruidenrijk grasland een hobby in de marge, of wordt het een serieus onderdeel van het melkveebedrijf?

Voor een zaal met 46 deelnemers aan deze slotbijeenkomst opende dagvoorzitter Michiel Wallis de Vries, Buitengewoon hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten aan de Wageningen Universiteit, met een toelichting op het programma van deze dag.

Rob Geerts, projectleider van het praktijknetwerk en onderzoeker bij Plant Research International van WUR (PRI), lichtte kort toe wat het praktijknetwerk de afgelopen 2 jaren heeft bereikt. Daarna ging hij in zijn presentatie in op de wijze hoe kruidenrijke graslanden op het (melk)veebedrijf kunnen worden gerealiseerd. Keuze van geschikte weidemengsels, de juiste bemesting, aandacht voor de zuurgraad van de bodem en het juiste beheer vormen sleutelfactoren voor het realiseren en in stand houden van kruidenrijke graslanden. Aan het slot van zijn presentatie deed hij de oproep aan de zuivelsector om op elke liter consumptiemelk die aan de supermarkten wordt verkocht een cent te zetten voor aanleg en beheer van kruidenrijke graslanden voor weidevogelbeheer. Jaarlijks wordt in Nederland alleen al aan consumptiemelk ruim 500 miljoen kg afgezet. Een cent per liter zou per jaar 5 miljoen euro opleveren! De consument zou met deze prijsverhoging voor dit doel geen moeite hebben was zijn veronderstelling.

Daarna richtte Hein Korevaar, teamleider Multifunctioneel Landgebruik van PRI, in zijn presentatie de aandacht op de waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering. Een van zijn conclusies was dat kruidenrijk gras en ruwvoer uitstekend past in het rantsoen van hoog productieve melkkoeien. Voederproeven hebben uitgewezen dat vervanging van intensieve kuil door grassilage van kruidenrijk gras tot 30% geen noemenswaardige invloed heeft op de melkproductie. Daarnaast is kruidenrijk gras rijk aan mineralen en spoorelementen en gezonde inhoudsstoffen, die de gezondheid van de runderen ten goede komt. Management van extensief kruidenrijke graslanden en inpassing van kruidenrijk gras in de bedrijfsvoering moet opnieuw worden geleerd, daar ligt een mooie rol voor het agrarisch onderwijs, was zijn devies.

Rick Hoksbergen, directeur Agro bij Alfa Accountants liet op basis van bedrijfsgegevens van 1500 melkveebedrijven zien dat biodivers boeren lonend kan zijn en met agrarisch natuurbeheer goede bedrijfseconomische resultaten te behalen zijn.

Na de lunch gaven diverse actoren hun visie over implementatie van kruidenrijk grasland in de veehouderij.

  • Jos de Kleijne, melkveehouder en vertegenwoordiger LTO vakgroep Melkveehouderij: “Het 5e Actieplan Nitraat biedt kansen voor een nieuwe gebiedsaanpak met kansen voor kruidenrijk grasland”.
  • Sjaak Hoogendoorn, biologische melkveehouder en voorzitter ANV Water, Land & Dijken: “Er moet een Deltaplan kruidenrijk grasland komen”.
  • Gerrit Gerritsen, Vogelbescherming NL en pleitbezorger van de campagne ‘Redt de rijke weide’: “Hoe verbinden we de uitkomsten van dit praktijknetwerk aan het brede publiek?”
  • Dorieke Goodijk, projectleider CONO duurzaamheidsprogramma Caring Dairy: “De zuivelsector moet haar imago goed houden, connectie met de consument is daarbij belangrijk.”
  • Cor Kwakernaak, docent grasland/veevoeding aan de Hogeschool Van Hall Larenstein: ”In het onderwijsprogramma moeten we het aspect van kruidenrijk grasland meer aandacht geven.”

Het slotwoord op deze dag was aan Hessel Agema, aanvrager en inspirator van dit praktijknetwerk. Hij pleitte voor meer onderzoek naar de betekenis van kruidenrijk gras voor de productkwaliteit en de gezondheid van melkvee. Als mooi eindproduct van dit praktijknetwerk presenteerde Hessel de brochure: “Kruidenrijk grasland”, waarin onderzoek en praktijkervaring van kruidenrijk grasland zijn samengevat.