Nieuws

Handreiking BEX 2022 gepubliceerd

Gepubliceerd op
9 mei 2022

De Handreiking BEX is weer geactualiseerd. Door gebruik te maken van de Handreiking BEX 2022 is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel de fosfaat- en stikstofexcretie is van het melkvee op een bedrijf. De actuele versie met de rekenwijze voor het jaar 2022 is gepubliceerd op de website van RVO. De Handreiking BEX 2022 is ook een belangrijk onderdeel van de KringloopWijzer, om de voeropname en de mestproductie te berekenen

Het ministerie van LNV en de melkveesector hebben in 2006 in overleg de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. Sindsdien zijn er regelmatig verbeteringen (actualisaties) in de Handreiking BEX aangebracht. De melkveehouder kan de BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Als een melkveehouder volgens deze handreiking te werk gaat en kan onderbouwen dat de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau (en niet per dier) afwijkt van de geldende forfaits, dan houden RVO.nl en NVWA daar rekening mee bij de stelsels van gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en verantwoorde groei melkveehouderij. Deze Handreiking kan niet worden gebruikt in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

De handreiking is ook direct te downloaden van de RVO-site via deze link:

De handreiking is ook direct te downloaden van de RVO-site via deze link:

De software om de handreiking BEX toe te passen (excretiewijzer) is te downloaden via deze link:

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen voor de rekenwijze van 2022 betreffen de volgende onderdelen:

  • In de handreiking van 2022 moet de melkveehouder ook aangeven hoeveel volle melk en biest aan de kalveren wordt gevoerd. De BEX wordt hierdoor meer bedrijfsspecifiek voor bedrijven die een deel van hun geproduceerde melk aan kalveren voeren. Die melk wordt dan ook als voedermiddel in de BEX meegenomen, waardoor er in de berekening van de totale voeropname minder voer uit ruwvoer opgenomen wordt. Als 0.5% van de geleverde melk aan de kalveren wordt gevoerd is het effect op de stikstof- en fosfaatexcretie klein (gemiddeld 0.03% lagere stikstofexcretie). Bij bedrijven met veel gras en graskuil in het rantsoen zal de stikstofexcretie heel licht dalen, bij bedrijven met veel maiskuil zal de stikstofexcretie heel licht stijgen.
  • Er zijn nieuwe producten toegevoegd aan de tabel in bijlage 3, zodat meer voedermiddelen specifiek meegerekend kunnen worden bij gebruik van de handreiking BEX en de KringloopWijzer. Dit betreft bijvoorbeeld tarwegistconcentraat.
  • Correctiefactoren voor ammoniakemissie bij nieuwe RAV-stallen zijn toegevoegd. Dit betreft de stalsystemen A 1.36, A 1.37, A 1.38 en A 1.39.