Nieuws

De waarde van de BEP voor de K&K deelnemers

Gepubliceerd op
3 juni 2014

In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessant als deze hoger is dan de generieke norm.

De fosfaatbemesting van de gewassen kan dan omhoog zodat er een beter evenwicht ontstaat tussen bemesting en onttrekking. In onderstaande figuur staat van de Koeien & Kansen deelnemers de BEP en de generieke gebruiksnorm 2015. Het betreft de gemiddelde fosfaatonttrekking in 2011 t/m 2013 gecorrigeerd voor fosfaattoestand van de bodem). Uit de tabel blijkt dat op zeven van de zestien bedrijven de BEP hoger is dan de generieke norm. Het is maar de vraag of deze extra ruimte voor fosfaat op deze bedrijven ingevuld kan worden met dierlijke mest. Dit hangt af wat bepalend is voor de mestafvoer: stikstof of fosfaat?

Op de gearceerde bedrijven in de figuur is fosfaat bepalend voor de mestafvoer en op de niet-gearceerde bedrijven stikstof. Voor alle bedrijven is gerekend met gehalten van 4,2 kg N/ton en 1,6 kg P2O5/ton.

Figuur 1. De bedrijfsspecifieke gebruiksnorm voor fosfaat (BEP, gemiddelde fosfaatonttrekking in 2011 t/m 2013 gecorrigeerd voor fosfaattoestand van de bodem) voor de Koeien & Kansen bedrijven (blauwe staven) en de generieke gebruiksnorm voor fosfaat in 2015 (rode staven). Bij de gearceerde staven is fosfaat bepalend voor de mestafvoer en bij de effen staven is stikstof bepalend voor de mestafvoer.
Figuur 1. De bedrijfsspecifieke gebruiksnorm voor fosfaat (BEP, gemiddelde fosfaatonttrekking in 2011 t/m 2013 gecorrigeerd voor fosfaattoestand van de bodem) voor de Koeien & Kansen bedrijven (blauwe staven) en de generieke gebruiksnorm voor fosfaat in 2015 (rode staven). Bij de gearceerde staven is fosfaat bepalend voor de mestafvoer en bij de effen staven is stikstof bepalend voor de mestafvoer.

Fosfaat is bepalend op zeven bedrijven

Er zijn zeven bedrijven waar fosfaat bepalend is voor de hoeveelheid mestafvoer. Dit zijn niet dezelfde zeven bedrijven die een BEP hebben die hoger is dan de generieke norm. De extra fosfaatruimte die een BEP geeft kan alleen met dierlijke mest worden ingevuld als fosfaat bepalend is voor de mestafvoer. Er is dan immers binnen de stikstofnorm voor dierlijke mest (230 of 250 kg/ha bij derogatie) nog ruimte om dierlijke mest te plaatsen. Dit betekent dat alleen de bedrijven die een hogere BEP hebben dan de generieke norm en waar fosfaat bepalend is voor de mestafvoer een voordeel hebben bij toepassing van de BEP. Het voordeel is de plaatsing van meer dierlijke mest en daardoor besparing op mestafvoer en het beter kunnen bemesten van de gewassen naar onttreking. In figuur 2 staat de besparing op mestafvoer.

Figuur 2. Besparing op mestafvoer bij de Koeien & Kansen – bedrijven door gebruik maken van de bedrijfsspecifieke fosfaatnorm (BEP)
Figuur 2. Besparing op mestafvoer bij de Koeien & Kansen – bedrijven door gebruik maken van de bedrijfsspecifieke fosfaatnorm (BEP)

Meer informatie

Lees hier de volledige notitie: De waarde van de BEP en de K&K deelnemers