Nieuws

Handreiking BEX 2023 online

Gepubliceerd op
19 april 2023

De Handreiking BEX is weer geactualiseerd. Door gebruik te maken van de Handreiking BEX 2023 is bedrijfsspecifiek te bepalen hoeveel fosfaat en stikstof het melkvee op een bedrijf met mest produceert (excretie). De actuele versie met de rekenwijze voor het jaar 2023 is gepubliceerd op de website van RVO. De Handreiking BEX 2023 is ook een belangrijk onderdeel van de KringloopWijzer, om de voeropname en de mestproductie te berekenen.

Het ministerie van LNV en ZuivelNL hebben in 2006 in overleg de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee’ (Handreiking BEX) laten ontwikkelen. Sindsdien zijn er regelmatig verbeteringen (actualisaties) in de Handreiking BEX aangebracht. De melkveehouder kan de BEX gebruiken om af te wijken van de forfaitaire excretienormen van melkvee uit de Uitvoeringsregel ing Meststoffenwet. Als een melkveehouder volgens deze handreiking te werk gaat en kan onderbouwen dat de werkelijke excretie van stikstof en fosfaat op bedrijfsniveau (en niet per dier) lager is dan de geldende forfaits, dan houden RVO.nl en NVWA daar rekening mee bij de stelsels van gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht en verantwoorde groei melkveehouderij. Deze Handreiking kan niet worden gebruikt in het kader van het fosfaatrechtenstelsel.

De nieuwe Handreiking BEX 2023 staat nu online bij RVO:

De handreiking is ook direct te downloaden van de RVO-site via deze link:

De software om de handreiking BEX toe te passen (excretiewijzer) is te downloaden via deze link:

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen voor de rekenwijze van 2023 betreffen de volgende onderdelen:

  • De dichtheid van graskuilen met minder dan 22% ds wordt anders berekend dan voorheen. De hoeveelheid ds bij natte graskuilen bleek overschat. Uit nieuw onderzoek is een formule afgeleid die de hoeveelheid droge stof beter inschat.
  • Er zijn nieuwe producten toegevoegd aan de tabel in bijlage 3, zodat meer voedermiddelen specifiek meegerekend kunnen worden bij gebruik van de handreiking BEX en de KringloopWijzer. Dit betreft gedroogde erwtenvezels, maiskiemschilfers, getoaste en onthulde veldbonen.
  • Enkele correctiefactoren voor ammoniakemissie bij RAV-stallen zijn geactualiseerd en er is een nieuw staltype toegevoegd. Actualisatie betreft de stalsystemen A 1.13 en A 1.39. Staltype A1.40 is toegevoegd.
  • VEM-opname voor de ‘overige graasdieren’ (in kVEM) voor ezels (diercategorie 961) en waterbuffels (diercategorie 991 en 992) zijn toegevoegd. De VEM-opname uit krachtvoeders bij pony’s (diercategorie 941) en paarden (diercategorie 943) is geactualiseerd. Dit betekent dat de krachtvoeropname voor pony’s en paarden licht verhoogd is. Per saldo zal de krachtvoeropname voor het melkvee daarmee licht dalen.
  • Veestapelparameters als lactatiedagen en droogstandsdagen zijn geactualiseerd naar gemiddelden uit 2019-2021. Het aandeel lacterende dagen in een jaar is bijvoorbeeld iets hoger geworden en het vervangingspercentage licht gedaald. De excretie van stikstof en fosfaat zal hierdoor gemiddeld minder dan 0.1% hoger zijn dan met de oude waarden.