Nieuws

Sorghum goede toevoeging mits beter koude tolerant

Gepubliceerd op
12 september 2022

Sorghum staat in de belangstelling als aanvullende ruwvoerteelt. Voordeel van het gewas is de droogtetolerantie en lagere waterbehoefte ten opzichte van mais. Voor teelt in Nederland is het belangrijk dat het gewas koude tolerant is en op tijd afrijpt.

In rassenproeven werden in 2021 verschillende sorghumrassen die beschikbaar zijn of in ontwikkeling zijn voor de Nederlandse markt getest. Het koude voorjaar had met name effect op de beginontwikkeling van de test gewassen. De koude tolerantie verschilde sterk per ras. Van de tien geteste sorghumrassen was er slechts één met een goede opkomst en begingroei. De andere rassen en de mais hadden een matig tot slechte opkomst met een plantuitval variërend van 15-60% en zijn daarom bij gezaaid.

De relatief natte en koude zomer van 2021 had ook effect op de zaadvorming en afrijping van de gewassen. De kou zorgde voor onvolledige zaadzetting. Opvallend is dat de mais juist van de natte zomer geprofiteerd heeft en een hoge opbrengst haalde, maar dat het zetmeelgehalte duidelijk lager was dan de jaren daarvoor. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door het lager aantal zonuren. De sorghumopbrengsten en voederwaarden in de eerdere testjaren 2019 en 2020 suggereren dat sorghum redelijke opbrengsten kan genereren, maar de lagere opbrengsten in 2021 tonen ook duidelijk aan dat weersinvloeden een sterke invloed hebben op de uiteindelijke oogst en voederwaarde.

Ervaringen van veehouders tijdens het voeren van het gewas zijn positief. Wanneer met veredeling de koude tolerantie en robuustheid van sorghum toenemen, kan het ras een welkome aanvulling zijn, zowel op het rantsoen als ook als vruchtwisselingsgewas in het bouwplan.

Bovenstaande is onderzocht in het kader van de PPS Sorghum: Meervoudig doelbereik sorghum in de melkveehouderij.

Projectinformatie

Het teelt- en voederonderzoek is onderdeel van de Publiek Private Samenwerking Sorghum (PPS 2019-2022), gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van LNV, waarin de perspectieven van sorghum verkend worden en onderzoek wordt gedaan naar de teelt en voedingsaspecten voor melkvee. Overige betrokken bedrijven zijn LTO-Nederland, DSV zaden Nederland BV, Maatschap de Milliano-Meijer en CZAV. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.